Vyhľadávanie

PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB

Poslaním a cieľom PIEŠŤANSKÉHO VESLÁRSKEHO KLUBU sú:

- združovať svojich členov, za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu detí, mládeže a dospelých, v športovom odvetví – veslovanie

- vytvárať personálne a materiálne podmienky pre rozvoj športových aktivít svojich členov a pre zabezpečenie poslania a cieľov PIEŠŤANSKÉHO VESLÁRSKEHO KLUBU;

- organizovať a zabezpečovať športové súťaže, spolupracovať pri organizovaní a zabezpečovaní športových súťaží vo veslovaní, vychovávať a trénovať veslárov v záujme dosiahnutia úrovne pre reprezentovanie Slovenskej republiky vo veslovaní.

 

Názov a sídlo: 
PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB
Brezová 12, Piešťany 921 01
IČO: 50008102
 
Rok založenia:  2015
 
Klubové farby: žltá, modrá, biela
 
Právna forma: Občianske združenie
 
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-47015
 
Telefón: 00421 903 943 734
e-mail: vk.slnava.piestany@gmail.com
 
 
Výkonný výbor: 
Stanislava Vičanová (Predseda)
Mgr. Andrea Škulecová (Člen)
Ing. Erika Jurgová (Člen)
 
Hlavný tréner: Lukáš Babač
Hlavný tréner Mgr. Matej Šmída, tréner I. triedyNázov a sídlo PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB
Brezová 12, Piešťany 921 01
Rok založenia 2015
Klubové farby žltá, modrá, biela
Právna forma Občianske združenie
Číslo registrácie VVS/1-900/90-47015
Telefón 00421 903 943 734
e-mail vk.slnava.piestany@gmail.com
IČO 50008102
DIČ
Číslo bankového účtu
Výkonný výbor Stanislava Vičanová (Predseda)
Mgr. Andrea Škulecová (Člen)
Ing. Erika Jurgová (Člen)
Hlavný tréner Mgr. Matej Šmída, tréner I. triedy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB

 

ČASŤ PRVÁ

NÁZOV, SÍDLO A ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.    Názov občianskeho združenia je: PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB

2.    Sídlo občianskeho združenia  PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB: Brezová 2870/12, Piešťany 92101, Slovenská republika.

3.    Občianske združenie  je právnickou osobou a je založené na čas neurčitý.

4.    Pracovným jazykom združenia je slovenský jazyk.

ČASŤ DRUHÁ

CIEĽ A NÁPLŇ ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok II.

Cieľ činnosti

 

1.    PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB je samostatnou, dobrovoľnou, neziskovou a  politicky nezávislou občianskou spoločnosťou združujúcou veslárov, športovcov a priaznivcov veslovania, ktorej cieľom je podieľať sa na rozvoji veslárskeho športu na Slovensku.

2.    Poslaním a cieľmi občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB sú najmä:

- združovať svojich členov, za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu detí, mládeže a dospelých, v športovom odvetví – veslovanie;

- vytvárať personálne a materiálne podmienky pre rozvoj športových aktivít svojich členov a pre zabezpečenie poslania a cieľov občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB;

- organizovať a zabezpečovať športové súťaže, spolupracovať pri organizovaní a zabezpečovaní športových súťaží vo veslovaní, vychovávať a trénovať veslárov v záujme dosiahnutia úrovne pre reprezentovanie Slovenskej republiky vo veslovaní;

- obhajovať a zabezpečovať práva a záujmy svojich členov, ktoré im vyplývajú z členstva v občianskom združení PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB;

- riadiť a koordinovať športovú a spoločenskú činnosť občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB;

- spravovať, ochraňovať, udržiavať a zveľaďovať vlastný a zverený majetok.

3.    Občianske združenie PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB spolupracuje s inými občianskymi združeniami a môže byť ich členom, so Slovenským veslárskym zväzom, so Svetovou veslárskou federáciou - World Rowing Federation - FISA (FISA - z francúzskeho jazyka Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron). A to predovšetkým pri organizovaní športových podujatí, rozvoji a propagovaní veslovania, odbornom vzdelávaní trénerov veslovania a metodicko-pedagogickom vedení detí a mládeže – veslárov, vo všetkých vekových kategóriách a výkonnostných úrovniach.

4.    Občianske združenie PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB akceptuje odporúčania Slovenského veslárskeho zväzu (SVZ), FISA a podieľa sa na  realizovaní ich cieľov, najmä  pri rozvoji veslovania na Slovensku.                                                

5.    Činnosť je zameraná aj na rozširovanie informácií o veslovaní ako všestrannom športe, zabezpečovaní potrieb veslárov – členov občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB.                                                                     

6. Publikovanie a propagácia ohľadom veslovania a výsledkov športovej činnosti členov.

Článok III.

Náplň činnosti

1. Náplňou činnosti je organizovanie a združovanie veslárov, šírenie informácií o možnostiach veslovania v Piešťanoch a Slovenskej republike, s cieľom celkového skvalitnenia a rozvoja veslovania.

2. Výchova detí, mládeže, dorastu a juniorov za účelom reprezentovania Piešťan a Slovenskej rpeubliky na Slovensku i v zahraničí vo veslárskom športe.

3. Aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o veslárskom športe , možnostiach veslovania a reprezentovania Slovenskej republiky na európskych a svetových veslárskych športových podujatiach.

4. Tvorba a predkladanie písomných a ústnych návrhov, pripomienok a stanovísk smerujúcich k rozvoju, príprave stratégií ďalšieho rozvoja veslovania na Slovensku.

5. Vytváranie a rozvíjanie partnerských kontaktov a spolupráce s ďalšími veslárskymi klubmi a združeniami na Slovensku a v zahraničí.

ČASŤ TRETIA

ČLENSTVO

 

Článok IV.

Vznik členstva

1.    Členstvo v občianskom združení PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB je dobrovoľné, zakladá sa na fyzickej účasti člena združenia.

2.    Členom občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB sa môže stať fyzická osoba na základe osobne podpísanej žiadosti, ak  Výbor schváli prijatie osoby za člena občianskeho združenia. Registráciu  vykonáva  poverený člen Výboru.

3.    Členstvo začína dňom schválenia prihlášky Výborom.

4.    V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami občianskeho združenia a bude podporovať ciele občianskeho združenia a podieľať sa na jeho činnostiach.  

5.    Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia stávajú jeho členmi.

Článok V.

Práva a povinnosti členov

Každý člen občianskeho združenia má  právo:

-        podieľať sa na činnosti občianskeho združenia

-        voliť a byť volený do volených funkcií občianskeho združenia od 18 rokov, ak s takým zvolením súhlasí

-        byť informovaný o činnosti a riadení občianskeho združenia, pričom informovanie sa o riadení a činnostiach občianskeho združenia je individuálnou záležitosťou každého člena, podľa jeho uváženia

-        obracať sa na príslušné orgány občianskeho združenia s námetmi či sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

Každý člen občianskeho združenia je povinný:

-        dodržiavať stanovy  občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB

-        aktívne podporovať ciele a činnosti  občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB podľa svojich možností a schopností, právnické osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti

-        navrhovať uskutočňovanie projektov občianskeho združenia v prípade, keď by projekt mohol byť združeniu na prospech pri napĺňaní cieľov činnosti

-        ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia

-        platiť členské príspevky v stanovenej výške, v termíne a spôsobom určeným Výborom

-       nepoškodzovať dobré meno a povesť občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB.

Článok VI.

Zánik členstva

Členstvo v občianskom združení PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB zaniká nasledovným spôsobom:

-        doručením písomného oznámenia člena o ukončení členstva jednému z členov Výboru

-        rozhodnutím výboru o vylúčení člena  po preukázaní osobitne závažného porušenia stanov občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB . Výbor SSVL určí deň zániku členstva v zápisnici zo svojho zasadnutia

-        dohodou medzi členom a občianskym združením

-        smrťou člena.

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGANIZÁCIA OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

Článok VII.

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú: Členská schôdza, Výbor, Prezident  a Dozorná rada.                                                                             

Článok VIII.

Členská schôdza

 

1.    Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Každý člen má jeden hlas.

2.    Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ju Prezident. Pri mimoriadnych situáciách môže Výbor občianskeho združenia zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Mimoriadnu členskú schôdzu je Výbor povinný zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia.

3.    Členská schôdza

-        schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a dodatky

-        rozhoduje o zániku občianskeho združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

-        schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia, výročnú správu a výšku členského príspevku

-        schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení za uplynulé obdobie

-        volí Výbor a Dozornú radu

4.    Členská schôdza môže prijímať rozhodnutia aj na diaľku – korešpondenčným hlasovaním jej členov. O vykonaní korešpondenčného hlasovania rozhoduje Výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Korešpondenčné hlasovanie musí byť transparentné, organizované Výborom a musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:

-        predmet rozhodovania členskej schôdze korešpondenčným hlasovaním schvaľuje  Výbor,

-        doporučeným listom  Prezident zašle všetkým členom združenia lístok na korešpondenčné hlasovanie, ktorý musí obsahovať najmä znenie navrhovaného rozhodnutia a miesto na vyznačenie prejavu vôle člena hlasovať ZA, PROTI alebo ZDRŽAŤ sa hlasovania,  miesto na podpis člena združenia, a termín na odoslanie vyplneného hlasovacieho lístka do občianskeho združenia,  v prípade volieb orgánov združenia aj menný zoznam kandidátov,

-        doba medzi odoslaním lístka na korešpondenčné hlasovanie všetkým členom a termínom na odoslanie vyplneného hlasovacieho lístka do občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB musí byť aspoň 30 dní,

-        vyhodnotenie výsledkov korešpondenčného hlasovania sa uskutočňuje za prítomnosti všetkých členov Dozornej rady, Prezidenta a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výboru, ktorýkoľvek člen združenia je oprávneý byť prítomný pri vyhodnotení výsledkov  korešpondenčného hlasovania,

-        o výsledku  korešpondenčného hlasovania sa spíše protokol.

5.    Ak  tieto stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu, rozhodnutie je prijaté, ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Uvedený princíp platí pre všetky formy rozhodovania členskej schôdze, aj pre korešpondenčné hlasovanie.

Článok IX.

Výbor  občianskeho združenia

 

1.    Výbor  je výkonným orgánom občianskeho združenia. Funkčné obdobie Výboru sú štyri roky. Členovia Výboru  môžu byť znovuzvolení bez obmedzenia. Minimálny počet členov Výboru vrátane Prezidenta je tri, maximálny počet vrátane Prezidenta je päť.

2.    Výbor občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB si volí Prezidenta. V prípade potreby výbor volí aj ďalších funkcionárov,  napr.  vedúceho trénera, zodpovedného  za určitý sektor činnosti (výchova, športová príprava, tréningy, usmernenia a pod.).

3.    Prezident zastupuje občianske združenie navonok a koná v jeho mene. Prezident poverí svojím zastupovaním vo  svojej neprítomnosti jedného alebo viacerých členov Výboru.

4.    Výbor občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  sa schádza podľa plánu a potreby, najmenej však dvakrát  do roka  a  je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta.

5.    Prezident  zodpovedá za hospodárenie občianskeho združenia a za vedenie účtovnej evidencie.

6.    Výbor občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  môže hlasovať aj elektronickou formou prostredníctvom e-mailových adries, ktoré registruje poverený člen Výboru.                                                        

7.    Výbor občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  informuje členov o svojej činnosti prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, osobne na schôdzi členov občianskeho združenia alebo priamym písomným stykom.                                      

8.    Výbor občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  môže zriadiť Sekretariát , ktorý zabezpečuje  administratívno-technické zázemie občianskeho združenia.

Článok X.

Prezident združenia

1.    Prezident združenia je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia  PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB , reprezentuje združenie a koná navonok v mene združenia.

2.    Prezident poverí svojím zastupovaním vo  svojej neprítomnosti jedného alebo viacerých členov Výboru.

3.    Prezident podpisuje právne dokumenty združenia tak, že ku názvu združenia, svojmu menu,  priezvisku a svojej funkcii, pripojí svoj podpis.

4.    Prezident združenia je viazaný uzneseniami, rozhodnutiami a odporúčaniami Výboru resp. Členskej schôdze združenia.

Článok XI.

Dozorná rada

1. Dozorná rada  je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť  zodpovedá Členskej schôdzi. Jej funkčné obdobie je štvorročné a je volená Členskou schôdzou.                             2. Dozorná rada je minimálne dvojčlenná. Rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov.    Je nezávislá na Výbore a člen Dozornej rady nemôže byť zároveň členom Výboru.                                                                                  3. Kontroluje dodržiavania stanov občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB , práv členov občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  a jedenkrát ročne kontroluje hospodárenie združenia.                                                                                                                    4. V prípade zistenia porušenia stanov, porušenia práv členov alebo závažných nedostatkov v hospodárení občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB  má za úlohu navrhovať riešenia Výboru. Orgán, ktorý rozhoduje o zisteniach a návrhoch Dozornej rady s konečnou platnosťou je  Výbor.

5. Dozorná rada rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných ktorýmkoľvek členom združenia do 30 dní od prijatia rozhodnutia orgánu združenia,  ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov za nezákonné alebo odporujúce stanovám. O opravnom prostriedku rozhodne dozorná rada do 30 dní od doručenia opravného prostriedku združeniu. Márnym uplynutím lehoty 30 dní sa má za to, že Dozorná rada opravnému prostriedku nevyhovela.

 

ČASŤ PIATA

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

Článok XII.

Zdroje činnosti

 

Základným zdrojom prostriedkov na financovanie činnosti združenia sú členské príspevky, dotácie, granty, dary od fyzických a právnických osôb, príjmy dosiahnuté pri činnosti združenia  a iné príjmy dosiahnuté činnosťou v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi  predpismi.

Každý člen občianskeho združenia PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB musí zaplatiť členské príspevky  na príslušný kalendárny rok, ktorých výšku, spôsob a termíny zaplatenia, stanovuje Výbor.

V prípade vzniku členstva po 30. júni kalendárneho roka sú členské príspevky v polovičnej výške.

Pri zrušení členstva sa členské príspevky nevracajú vylúčenému členovi späť.

Ďalšie príspevky občianskemu združeniu PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB môžu byť stanovené iba uznesením Členskej schôdze.

 

Článok XIII.

Použitie zdrojov

 

1. Majetok a zdroje  občianskeho združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na úhradu nákladov spojených  so zabezpečením  vlastnej činnosti združenia.      2. Finančné prostriedky sú uložené na účte v bankovej inštitúcii a v hotovostnej pokladni.           3. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré združenie nadobudne, sú jeho majetkom.                4. Občianske združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia ani nezodpovedajú za záväzky združenia.                                                                    5. O použití zdrojov združenia do výšky 300 Euro rozhoduje Prezident, v rozpätí od 300 do 1000 Euro rozhoduje Prezident s aspoň jedným členom Výboru a  nad 1000 Euro rozhoduje Výbor združenia. Rozhodnutia potom realizuje Prezident združenia alebo poverený člen Výboru.

 

ČASŤ ŠIESTA

ZMENA STANOV A ZÁNIK ZDRUŽENIA

 

Článok XIV.

Zmena stanov

 

1.Stanovy môžu byť zmenené len dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.                   2.Zmena cieľu a účelu združenia môže byť uskutočnená len dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

Článok XV.

 Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká:

-        dobrovoľným rozpustením

-        zlúčením s iným združením

-        právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

O dobrovoľnom zrušení alebo zlúčení  s iným združením rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.                                                                             V prípade zániku občianskeho združenia formou dobrovoľného rozpustenia sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti a v súlade s cieľmi združenia. Likvidáciu vykoná Prezident združenia. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia. Občianske združenie sa môže zlúčiť iba so združením zriadeným na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku. Pri zániku združenia zlúčením s iným združením prechádza jej majetok na právneho nástupcu. O určení právneho nástupcu rozhoduje Členská schôdza združenia.